กำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 

1. พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  จัดโดยสำนักพระราชวัง 

2. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
    จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๕ รูป ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เวลา ๗.๓๐ น. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

3. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เวลา ๐๘.๑๕ น. โดยมีนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา เป็นผู้วางพุ่มดอกไม้ 

4. พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพุ่มดอกไม้ และกิจกรรมต่าง ๆ  ในส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศ
    โดยในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดพิธีการและกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลดำเนินการจัดพิธีการและกิจกรรมตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม รวมทั้งมูลนิธิหรือองค์กรในพระอุปถัมภ์ดำเนินการจัดพิธีการและกิจกรรม 

5. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรของทุกวัด  ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

6. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งฤทัย สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา” ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เวลา ๐๙.๓๐ น. จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ผู้บรรยายพิเศษ อาทิ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) นายสุเมธ ตันติเวชกุล ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และรองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์  

 

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 

- พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เวลา ๑๔.๐๐ น. จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar